Ballou, Esther Williamson

Esther Williamson Ballou (1915–1973), United States