Ballou, Esther Williamson

2012/02/4

Esther Williamson Ballou (1915–1973), United States